blinds-201173_640
 • Sterowanie bramami garażowymi i wjazdowymi, w tym tworzenie dowolnych zależności, pomiędzy ich zadziałaniem,
  a zadziałaniem innych obwodów, np. otwarcie bramy wjazdowej załączy na określony czas oświetlenie drogi dojazdowej, otwarcie bramy garażowej, załączy w nocy oświetlenie garażu, itd.
 • Sterowanie ogrzewaniem, w sposób indywidualny dla każdego pomieszczenia i użytkowników w nim przebywających,
  z wykorzystaniem harmonogramów tygodniowych oraz innych elementów sterujących, jak czujki otwarcia okna (kontaktrony),
  system alarmowy, itp. - znacznie zwiększających możliwości dostosowania temperatury każdego pomieszczenia, w sposób odpowiedni do dnia tygodnia, czasu oraz innych okoliczności.
  Bardzo istotną cechą jest to, iż jednemu czujnikowi w pomieszczeniu, oprócz typowej funkcji sterowania np. termostatem grzejnika, można przypisać także zupełnie inne funkcje.
  Ten sam czujnik, może uruchomić inne urządzenia, np. nagrzewnicę, jeżeli temperatura spadnie poniżej ustawionej temperatury minimalnej lub też wszcząć alarm, jeżeli wzrośnie wyżej, niż ustawiona dla danego pomieszczenia - temperatura maksymalna.
 • Sterowanie nawadnianiem trawników i ogrodów, z wykorzystaniem harmonogramów lub też, przy zastosowaniu czujników, wpływających na zwiększenie oszczędności (czujniki: wilgotności gleby, opadów deszczu).
 • Sterowanie elektrozaworami wody i gazu, z wykorzystaniem informacji urządzeń zewnętrznych, np. czujników zalania wodą, informacji systemu alarmowego o pożarze, itp.
 • Sterowanie różnego rodzaju: pompami (np. obiegu ciepłej wody), elektrozaczepami (np. drzwi i furtek),
  innymi systemami (np. załączanie systemu alarmowego).
    Do najważniejszych cech użytkowych systemu, należą:
  • Strukturalne okablowanie, umożliwiające łatwą rozbudowę systemu w przyszłości, a także zupełnie dowolny sposób rozmieszczenia wyłączników.
  • Możliwość etapowej instalacji systemu, w miarę potrzeb lub możliwości.
  • Prosta konstrukcja i architektura systemu D2000, na którą składa się tylko kilka urządzeń, daje możliwość jego instalacji, nawet osobom dysponującym nikłą wiedzą z zakresu systemów automatyki.
  • Oprogramowanie CONDOR, w j. polskim, umożliwiające zaprojektowanie systemu i przeprowadzenie symulacji jego działania w przyszłości - jeszcze przed zakupem urządzeń!, a także, umożliwiające sterowanie systemem z poziomu komputera i wizualizację zdarzeń zachodzących w tym systemie.
   Oprogramowanie to, zostało wykonane pod kątem samodzielnej jego obsługi, przez użytkowników systemu (z podstawową wiedzą informatyczną), dając jednocześnie możliwość, samodzielnej rekonfiguracji działania systemu, bez konieczności wzywania serwisu do wykonania pożądanej zmiany.
  • Możliwość natychmiastowej zmiany sposobu działania wyłącznika lub obwodu zasilającego, za pomocą ww. programu,
   bez konieczności dokonywania fizycznych zmian w systemie!
  • Możliwość przypisanie jednemu wyłącznikowi, dowolnej liczby obwodów (grupowanie), którymi ma on sterować.
  • Możliwość przypisania jednemu wyłącznikowi dwóch funkcji, realizujących zupełnie inne zadania (krótkie i długie naciśnięcie przycisku).
  • Możliwość sterowania jednym obwodem, za pomocą wielu wyłączników, (przy czym, każdy z nich może powodować inny sposób zachowania obwodu), umożliwiająca najbardziej ergonomiczne rozmieszczenie wyłączników.
  • Możliwość sterowania systemem za pomocą różnego rodzaju czujek, powodujących załączenie określonych obwodów lub też ich wyłączenie, w przypadku stwierdzenia nieobecności użytkownika w określonym czasie.
  • Możliwość integracji z różnymi systemami, np. alarmowym, pozwalająca na na wykorzystanie tych samych czujek oraz realizację zadań wpływających na bezpieczeństwo, a także umożliwiającą kompleksową obsługę obwodów, bez wykonywania dodatkowych czynności (uzbrojenie alarmu, spowoduje zgaszenie świateł, wyłączenie gniazd, zamknięcie rolet, itd.)
  • Możliwość tworzenia dowolnych scenariuszy działania systemu i przypisywanie ich do jednego wyłącznika lub uruchamianych, za pomocą harmonogramów lub czujek.
  • Możliwość zaprogramowania szczegółowej symulacji obecności domowników, z wykorzystaniem WSZYSTKICH obwodów systemu!
  • Możliwość sterowania systemem za pomocą pilotów uniwersalnych, w tym sterowania sprzętem RTV, oraz tworzenie tzw. makr, umożliwiających przypisanie jednemu przyciskowi, działań związanych z automatyką domu i jednocześnie z operacjami na sprzęcie RTV.
   Opcja ta także pozwala na tworzenie "wirtualnych", dodatkowych wyłączników i funkcji, którymi można sterować, poza fizyczną instalacją. Umożliwia to, znaczne rozszerzenie możliwości systemu - bez ponoszenia dodatkowych kosztów instalacji (wyłączniki, moduły, okablowanie).
  • Możliwość sterowania systemem za pomocą telefonu (komórkowego lub stacjonarnego), a także z poziomu oddalonego komputera,
  • 512 kombinacji różnego rodzaju funkcji, umożliwiających stworzenie najbardziej zaawansowanych opcji programowych - realizujących najbardziej skomplikowane zadania.
  • 24 warunki, które mogą definiować sposób zachowania całego systemu, jak i poszczególnych jego składników.
 • 10 harmonogramów tygodniowych, 3 dobowe sekwensery zadań, 8 liczników i 20 zakresów dla dni wolnych, to elementy, które potrafią całkowicie zautomatyzować pracę urządzeń w domu
    Podstawowe składniki systemu D2000:
  • CENTRALA SYSTEMU
  • D2000 - centrala systemu automatyki (w obudowie na szynę DIN lub w obudowie zewnętrznej)
  • MODUŁY WEJŚCIOWE - STERUJĄCE
  • EXI-BUS - moduł sterujący - adresowalny, do którego podłącza się wyłączniki, czujki, styki wyjściowe innych systemów, za pomocą identyfikatorów "ID-DOMO" lub też czujniki temperatury "TEMP". Ze względu na te możliwości, moduł stwarza duże możliwości rozbudowy instalacji w przyszłości oraz ogranicza ilość i koszt okablowania.
   W centrali D2000 z opcją "w obudowie zewnętrznej", są już zainstalowane 2 takie moduły. W centrali można zainstalować także 2 dodatkowe moduły EXI-BUS.PCB (tańsze - bez obudowy)
  • EXI-16CT - moduł sterujący - analogowy, do którego podłącza się tylko wyłączniki, czujki i styki innych systemów, za pomocą okablowania wieloparowego. Ze względu na wymagane, wieloparowe okablowanie, do tego modułu zaleca się podłączanie wyłączników, znajdujących się w jego pobliżu, a także do integracji z innymi systemami, np. alarmowym.
  • EXI-IR - moduł sterujący - umożliwiający podłączenie do systemu, czterech odbiorników podczerwieni ID-DOMO, pozwalających na sterowanie systemem, za pomocą pilota uniwersalnego.
  • MODUŁY WYJŚCIOWE - ZASILAJĄCE
 • EXO8-220 (sterownik oświetlenia, gniazd, pomp, itp.) - podstawowy moduł sterujący 8 wyjściowy - jednobiegunowy (steruje fazą). Moduł umożliwia sterowanie: oświetleniem zwykłym (wewnętrznym i zewnętrznym), gniazdami, pompami, zaworami, itp.
 • EXO8-220Bi (sterownik gniazd) - j.w., z tą różnicą, iż moduł ten steruje zarówno fazą, jak i "0". Moduł można wykorzystać do całkowitego odseparowania urządzeń od sieci elektrycznej, np. zabezpieczenie sprzętu RTV na wypadek burzy, wyłączenie urządzeń wprowadzających zakłócenia, itd.
 • EXO8-DOMO (sterownik rolet, karniszy i bram) - moduł 8 wyjściowy, jednobiegunowy, wyposażony w styki C, NC, NO, pozwalający na sterowanie czterema roletami elektrycznymi, karniszami, bramami wjazdowymi i garażowymi.
 • EXO2-DOMO (sterownik rolet, karniszy i bram) - moduł 2 wyjściowy, jednobiegunowy, wyposażony w styki C, NC, NO, pozwalający na sterowanie jedną roletą elektryczną, karniszem, bramą wjazdową lub bramą garażową (uzupełnienie dla EXO8-DOMO).
 • EXO-DIM (sterownik oświetlenia ściemnianego) - moduł 4 wyjściowy, do sterowania obwodami ściemnianymi. Umożliwia tworzenie zaawansowanych scen świetlnych oraz wykorzystanie np. jednego oświetlenia korytarza lub klatki, w opcji oświetlenia normalnego lub nocnego